ႏိုင္ငံတကာမွာ ေခတ္စားလ်က္ရွိေသာ ဆံပင္ဒီဇိုင္းမ်ားကို အထူးဖန္တီးေပးလ်က္ရွိေနေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုမိုတဲ႔ဆန္းဒိုျမိဳ႕ရဲ႕ နံပါတ္တစ္ဆရာမွ ဆံပင္ပညာမ်ားကို ျပန္လည္သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ကမၻာအရပ္ရပ္ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ဆံပင္နည္းပညာမ်ားကို အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ အျမန္ဆံုး တတ္ေျမာက္က်ြမ္းက်င္ေအာင္ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

今や世界の美容師たちが最も注目する日本東京表参道の技術を学びましょう。世界中どこに行っても長く多くの方に愛される技術を提供いたしますください

Tapas

Haircut teaching in Fujiko Beauty Center!

  • Type:
  • Price:

ႏိုင္ငံတကာမွာ ေခတ္စားလ်က္ရွိေသာ ဆံပင္ဒီဇိုင္းမ်ားကို အထူးဖန္တီးေပးလ်က္ရွိေနေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုမိုတဲ႔ဆန္းဒိုျမိဳ႕ရဲ႕ နံပါတ္တစ္ဆရာမွ ဆံပင္ပညာမ်ားကို ျပန္လည္သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ကမၻာအရပ္ရပ္ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ဆံပင္နည္းပညာမ်ားကို အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ အျမန္ဆံုး တတ္ေျမာက္က်ြမ္းက်င္ေအာင္ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။